De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is opgericht door de ordonnantie van 29 juli 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en werd op 28 januari 2016 de officiële opvolger van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (MVV).

Het is een naamloze vennootschap naar publiek recht, met als hoofdaandeelhouder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden (zie kaart) die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald.  

De MSI vervult daar een operationele functie om de concrete ontwikkeling van deze gebieden te garanderen door in samenwerking met private en publieke partners projecten op te zetten.

De MSI coördineert de publieke en private partners en realiseert de aspecten die niet onder de specifieke bevoegdheid vallen van andere overheidsinstanties (zoals het bouwrijp maken van sites of het uitvoeren van voorbereidende onderzoeken). In bepaalde gevallen neemt de MSI deze taak op door de vastgoedregie te voeren over terreinen en/of gebouwen in deze prioritaire gewestelijke territoriale ontwikkelingspolen. Zo is de MSI eigenaar van meer dan 70 hectare op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In de context van de hervorming van de instellingen die bevoegd zijn voor territoriale ontwikkeling, die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten, zal de MSI samenwerken met perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau. Perspective.brussels wordt als instelling van openbaar nut belast met de statistische analyse, de sociaaleconomische gegevens over het grondgebied en de planning van het beleid en de regelgeving. De MSI is op haar beurt belast met de uitvoering van de strategische beleidsoriëntaties die de gewestregering bepaalt.

Bijgewerkt: 2016.11.21